Classifications


Visit our Facebook page

 

KOHAKU
Kohaku

SANKE
Sanke, Aka Sanke

SHOWA
Showa, Hi Showa, Kindai Showa

UTSURIMONO
Shiro Utsuri, Hi Utsuri, Ki Utsuri

BEKKO
Shiro Bekko, Aka Bekko, Ki Bekko

ASAGI
Asagi, Asagi with kado gin

SHUSUI
Shusui, Hi Shusui, Hana Shusui, Ki Shusui

KOROMO
Koromo, Ai Goromo, Sumi Goromo, Budo Goromo, Koromo Sanke, Koromo Showa, Goshiki,
Goshiki Sanke, Goshiki Showa

KAWARIMONO A
Hajiro, Hageshiro, Yotsujiro, Suminagashi, Matsukawabake, Ochiba Shigure, Kage Showa, Kage Utsuri, Kanoko, Ginga, Yuki Asagi

KAWARIMONO B
Karasugoi, Kigoi, Benigoi, Chagoi, Soragoi, Midorigoi, Matsuba, Karashigoi

HIKARI MUJI (OGON)
Lemon Ogon, Yamabuki Ogon, Nezu Ogon, Platinum Ogon, Orange Ogon, Cream Ogon, Mukashi Ogon & all Kinginrin Hikari Muji, Gin Matsuba, Kin Matsuba

HIKARI MOYO

Hariwake, Platinum Kohaku, Yamatonishiki, Kujaku, Shoshikubai

HIKARI UTSURI
Kin Showa, Gin Showa, Gin Shiro, Kin Ki Utsuri

TANCHO
Tancho Kohaku, Tancho Sanke, Tancho Showa, Tancho Goshiki, all Ginrin Tancho in these varieties & all Doitsu Tancho in these varieties

KINGINRIN A
Kinginrin Kohaku, Kinginrin Sanke, Kinginrin Showa, Ginrin Shiro Utsuri

KINGINRIN B
Kinrin Hi Utsuri, Kinrin Ki Utsuri & all the Kinginrin koi except Kinginrin A, Hikarimuji and Tancho

METALLIC DOITSU
Doitsu Ogon, Platinum Doitsu, Mizuho Ogon, Kujaku Doitsu, Doitsu Kin Showa, Kikusui, Ginsui, Kinsui, Kikokuryu, Kin Kikokuryu, Doitsu Gin & Kin Matsuba

NON METALLIC DOITSU
Doitsu Kohaku, Doitsu Sanke, Doitsu Showa, Doitsu Utsuri, Doitsu Bekko, Kosui, Kumonryu,
Beni Kumonryu, Doitsu Matsuba & all Doitsu Kawarimono